Humán-Pszicho 2002 Oktató és Szolgáltató Nonprofit Kft.
2400 Dunaújváros, Pannon kert 1. (a volt Kőris utca 17.)
Telefon: 06-25-431-890
Email: fenntarto@pok.hu

A fenntartó kötelezettségei és jogai PDF Nyomtatás E-mail

A Humán-Pszicho 2002 Nonprofit KFT, mint köznevelési intézmény-fenntartó tevékenységét az oktatásra vonatkozó törvények, jogszabályok határozzák meg, elsősorban a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, és a hozzá kapcsolódó rendeletek:

- a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

- a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet

A jogszabály meghatározza az intézmény-fenntartók kötelezettségeit, és jogait, az alábbiaknak megfelelően:

Fenntartó: az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely a köznevelési feladat ellátására való jogosultságot megszerezte vagy azzal rendelkezik, és a köznevelési intézmény működéséhez szükséges feltételekről gondoskodik.

A fenntartó

- a törvényben foglalt keretek között dönt a köznevelési intézmény létesítéséről, nevének megállapításáról, gazdálkodási jogköréről, átszervezéséről, megszüntetéséről, alapfeladatának módosításáról, fenntartói jogának átadásáról,

- meghatározza a köznevelési intézmény költségvetését, a kérhető térítési díj és tandíj megállapításának szabályait, a szociális alapon adható kedvezmények feltételeit,

- meghatározza az adott tanítási évben az iskolában indítható osztályok számát,

- ellenőrizheti a köznevelési intézmény gazdálkodását, működésének törvényességét, hatékonyságát, a szakmai munka eredményességét, nevelési-oktatási intézményben továbbá a gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységet, a tanuló- és gyermekbaleset megelőzése érdekében tett intézkedéseket; ha a fenntartó nem települési önkormányzat, a tanuló- és gyermekbalesetet jelenti a nevelési-oktatási intézmény székhelye szerint illetékes köznevelési feladatokat ellátó hatóságnak,

- a köznevelési intézmény vezetőjének megbízása, kinevezése, a megbízás visszavonása, a jogviszony megszüntetésének jogával kapcsolatos, e törvényben foglalt korlátozó rendelkezések keretei között gyakorolja a munkáltatói jogokat a köznevelési intézmény vezetője felett,

- jóváhagyja a köznevelési intézmény tantárgyfelosztását, továbbképzési programját,

- értékeli a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását, a pedagógiai-szakmai munka eredményességét,

- ellenőrzi a pedagógiai programot, a házirendet, valamint a SZMSZ-t.

A magán köznevelési intézmény fenntartója a Kar által elfogadott Etikai Kódex általános etikai alapelveinek figyelembevételével megalkotja az általa fenntartott köznevelési intézményekben foglalkoztatott pedagógusokra vonatkozó intézményi etikai kódexet.

A fenntartó

- a köznevelési intézmény megszüntetésével,

- átszervezésével,

- feladatának megváltoztatásával,

- nevének megállapításával

összefüggő döntése vagy véleményének kialakítása előtt beszerzi a következő bekezdésben foglaltak véleményét.

A fenntartónak az előző bekezdésben foglalt döntése előtt ki kell kérni:

- az intézmény alkalmazotti közössége,

- az óvodaszék, az iskolaszék,

- a szülői szervezet,

- az iskolai diákönkormányzat,

- szakképző iskola esetén a fővárosi, megyei gazdasági kamara

véleményét.

A fenntartó a köznevelési intézmény részére új feladatot az ellátáshoz szükséges feltételek biztosításával állapíthat meg.

Ugyanakkor: az SZMSZ, a pedagógiai program és a házirend azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra többletkötelezettség hárul, a fenntartó egyetértése szükséges.

A fenntartó - önálló költségvetéssel rendelkező intézmény esetében a nevelési-oktatási intézmény költségvetésében - gondoskodik az iskolaszék, az óvodaszék, a szülői szervezet, továbbá az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat működési feltételeiről.

A fenntartó legkésőbb az intézkedés tervezett végrehajtása éve májusának utolsó munkanapjáig hozhat döntést

- a nevelési-oktatási intézmény fenntartói jogának átadásával,

- a nevelési-oktatási intézmény átalakításával, amely történhet:

 

    • egyesítéssel, amely lehet beolvadás vagy összeolvadás,
    • szétválasztással, amely lehet különválás vagy kiválás,

 

- a nevelési-oktatási intézmény megszüntetésével,

- a nevelési-oktatási intézmény átszervezésével kapcsolatban.

A fenntartó tanévenként legfeljebb egy alkalommal kötelezheti az intézményvezetőt arra, hogy az intézmény tevékenységéről átfogó módon beszámoljon.

A fenntartó a honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza a nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelését.

A fenntartó kötelezettségeinek teljesítése, jogainak gyakorlása nem sértheti a nevelési-oktatási intézmény szakmai önállóságát, az intézmény szakmai döntési hatásköreit, a köznevelési intézmény vezetőjének munkáltatói jogait, döntési jogosítványait, beleértve a gazdasági vezető feletti munkáltatói jogokat.

 
Címlap Bemutatkozás A fenntartó kötelezettségei és jogai